Originally Posted By: ThomasDecker


_________________________
Luke 8:17